Praktyki doktoranckie

Zasady realizacji praktyk doktoranckich

 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 z późn. zm.), art. 197, p. 3: „Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w uczelni mają także obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów nie może przekraczać dziewięćdziesięciu godzin rocznie”.

Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, będący załącznikiem do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r., § 10, p. 1:

„1. Doktoranci zobowiązani są do realizacji programu studiów, a w szczególności:

1) uczestniczenia w zajęciach wynikających z planu studiów i uzyskania wymaganych

zaliczeń;

2) odbycia praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub

uczestniczenia w ich prowadzeniu. Wymiar zajęć dydaktycznych określa program

studiów uchwalony przez radę wydziału, z tym, że maksymalny wymiar zajęć

dydaktycznych prowadzonych przez uczestnika studiów doktoranckich nie może

przekraczać 90 godzin dydaktycznych rocznie;

3) opracowywania konspektów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć

dydaktycznych wymienionych w pkt 2”.

 

Zgodnie z wyżej wymienionymi aktami prawnymi doktorant w ramach praktyk dydaktycznych może:

- prowadzić samodzielnie zajęcia (co najmniej 2 jednostki - 4 godziny)

- współprowadzić zajęcia ze swoim opiekunem naukowym

- przygotować materiały dydaktyczne:  prezentacje, wyciągi, zestawienia, ćwiczenia do wykonania,

- uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez opiekuna naukowego, połączonych z omówieniem zastosowanych metod dydaktycznych,

- protokołować egzamin ustny,

- asystować przy wypełnianiu dokumentacji prowadzenia zajęć

- w przypadku samodzielnego prowadzenia zajęć dla grupy ćwiczeniowej w wymiarze 30 godzin (i więcej) – pod nadzorem opiekuna wypełniać dokumentację prowadzenia zajęć.

Doktoranci nie prowadzą zajęć na III stopniu.

W ciągu jednego roku akademickiego doktorant zobowiązany jest do zrealizowania minimum 10 godzin praktyk dydaktycznych. Maksymalnie w ciągu roku uczestnik studiów doktoranckich może odbyć 90 godzin praktyk.

 

Realizację praktyk ustala opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem, zgłasza harmonogram praktyk (formularz do pobrania), nadzoruje ich przebieg i ocenia je.

Realizację praktyk dokumentują protokoły hospitacji przeprowadzonych zgodnie z obwiązującymi w WNH Procedurami hospitacji (Uchwała Nr 182/ 2013 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu hospitacji na Wydziale Nauk Humanistycznych), podpisane przez hospitującego i hospitowanego, oraz stosowna część opinii opiekuna naukowego, a w przypadku zajęć prowadzonych samodzielnie w cyklu semestralnym – także opracowana dokumentacja w USOS oraz ankiety studenckie. Protokoły hospitacji dokumentują pracę opiekunów naukowych oraz doktorantów, dlatego kopie protokołów składane są do teczek doktorantów.

 

 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach