Praktyki doktoranckie

Zasady realizacji praktyk doktoranckich

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 z późn. zm.), art. 197, p. 3: „Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w uczelni mają także obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów nie może przekraczać dziewięćdziesięciu godzin rocznie”.

Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, będący załącznikiem do Uchwały nr 37/2017 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2017 r., § 11, ust. 1 (https://monitor.uksw.edu.pl/docs/3528):

"1. Doktoranci zobowiązani są do realizacji programu studiów, a w szczególności:
1) uczestniczenia w zajęciach wynikających z planu studiów i uzyskania wymaganych
zaliczeń;
2) odbycia praktyk zawodowych w formie i wymiarze godzin określonych w § 6 ust. 4;
3) składania sprawozdań do kierownika studiów doktoranckich z przebiegu badań
naukowych i pracy dydaktycznej, podlegających zatwierdzeniu przez opiekuna
naukowego lub promotora, w okresie ustalonym przez radę wydziału;
4) złożenia do końca 2 roku studiów doktoranckich, wniosku o finansowanie
prowadzonych badań (granty badawcze, badania statutowe) lub udziału w projekcie
badawczym realizowanym przez pracowników UKSW, z uwzględnieniem
wytycznych w zakresie programów studiów doktoranckich realizowanych na
wydziałach;
5) otwarcia przewodu doktorskiego do końca trzeciego roku studiów".

Uchwała Nr 80/2017 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca2017 r. w sprawie sposobu realizacji praktyk na studiach doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa WNH UKSW w Warszawie, §4  (https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/226):

"Realizację praktyk dokumentują:

1) protokoły hospitacji przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi w WNH Procedurami hospitacji (Uchwała Rady WNH UKSW nr 16/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu praktyk realizowanych przez doktoranta UKSW --> przejdź), podpisane przez hispotującego i hospitowanego,

2) stosowna część opinii opiekuna naukowego w sprawozdaniu rocznym doktoranta,

3) opinia o realizacji zadania, o którym mowa w §2, ust.2,

4) opracowana dokumentacja w USOS oraz ankiety studenckie - w przypadku zajęć prowadzonych samodzielnie przez doktoranta w cyklu semestralnym".

 

Zgodnie z wyżej wymienionymi aktami prawnymi doktorant w ramach praktyk dydaktycznych może:

- prowadzić samodzielnie zajęcia (co najmniej 2 jednostki - 4 godziny w przypadku realizowania minimum 10 godzin) na I lub II stopniu studiów stacjonarnych,

- współprowadzić zajęcia ze swoim opiekunem naukowym,

- przygotować materiały dydaktyczne:  prezentacje, wyciągi, zestawienia, ćwiczenia do wykonania,

- uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez opiekuna naukowego, połączonych z omówieniem zastosowanych metod dydaktycznych,

- protokołować egzamin ustny,

- asystować przy wypełnianiu dokumentacji prowadzenia zajęć

- w przypadku samodzielnego prowadzenia zajęć dla grupy ćwiczeniowej w wymiarze 30 godzin (i więcej) – pod nadzorem opiekuna wypełniać dokumentację prowadzenia zajęć.

Doktoranci nie prowadzą zajęć na III stopniu.

W ciągu jednego roku akademickiego doktorant zobowiązany jest do zrealizowania minimum 10 godzin praktyk dydaktycznych. Maksymalnie w ciągu roku uczestnik studiów doktoranckich może odbyć 90 godzin praktyk.

 

Realizację praktyk ustala opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem, zgłasza harmonogram praktyk (formularz do pobrania), nadzoruje ich przebieg i ocenia je.

Realizację praktyk dokumentują protokoły hospitacji przeprowadzonych zgodnie z obwiązującymi w WNH Procedurami hospitacji (Uchwała Rady WNH UKSW nr 16/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu praktyk realizowanych przez doktoranta UKSW), podpisane przez hospitującego i hospitowanego, oraz stosowna część opinii opiekuna naukowego, a w przypadku zajęć prowadzonych samodzielnie w cyklu semestralnym – także opracowana dokumentacja w USOS oraz ankiety studenckie. Protokoły hospitacji dokumentują pracę opiekunów naukowych oraz doktorantów, dlatego kopie protokołów składane są do teczek doktorantów.

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach