Jerzy Sikora, prof. UKSW dr hab.

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Jerzy Sikora

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

profesor nadzwyczajny

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,
Stowarzyszenie Homiletów Polskich,
Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”

ADRES E-MAIL

j.sikora@diecezja.elk.pl   js26@wp.pl

WYKSZTAŁCENIE

2014 – habilitacja, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
1999 – doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Katolicki Uniwersytet Lubelski
1990 – magisterium, filologia polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Literatura współczesna, kaznodziejstwo współczesne

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2016

 • Leończukowe dogadywanie się ze światem, w: Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi, pod red. J. Ławskiego i Ł. Zabielskiego, Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” Wydziału Filologicznego UwB i Książnica Podlaska w Białymstoku, Białystok 2016, s. 873-879.
 • Tischner i Gombrowicz – porównanie ekspresji myśli i języka, w: Intertekstualność a Słowo Boże, czyli o języku biblijno-religijnym w tekstach kultury, pod red. M. Frąckiewicz i A. Najdy, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2016, s. 105-111.

2015

 • Między literackim dokumentem a artystyczną kreacją. Poetyka rozmów z pisarzami, w: Literatura – religia – polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin, pod red. K. Koehlera. W. Kudyby i J. Sikory, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, s. 589-598.
 • Subiektywizacja świata przedstawionego w reportażu literackim Ryszarda Kapuścińskiego, w: Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej, pod red. T. Chachulskiego, D. Kielak i J. Sikory, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, s. 291-301.

2014

 • Postać księdza w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku, w: Literatura na progu XXI wieku, pod red. J. Chłosty-Zielonki i Z. Chojnowskiego, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2014, s. 55-66.
 • „Człowiek potrafi być bogiem”. Bliźni w twórczości Edwarda Stachury, w: In rebus divinis atque humanis servire. Niektóre aspekty służby w rzeczywistości boskiej i ludzkiej, pod red. W. Guzewicza, A. Mikuckiego i S. Strękowskiego, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2014, s. 473-489.

2013

 • Wino, kruche ciasteczka i śnięte ryby. O Stefanii Kossowskiej, „Wiadomości Literackie” 2013, nr 4, s. 6-9.

2012

 • Twórczość kaznodziejska ks. Józefa Tischnera. Studium literacko-homiletyczne, Warszawa 2012 (rozprawa habilitacyjna).
 • Kulturalne oblicze diecezji ełckiej w latach 1992-2012, w: „Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej”. 20. rocznica powstania diecezji ełckiej, red. W. Guzewicz, Ełk 2012,
  s. 229-239.
 • Góry Tischnera, w: Miejsca święte, miejsca przeklęte. Polskie doświadczenie przestrzeni,
  red. W. Pawluczuk i S. Zagórski, Łomża 2012, s. 269-297.

2011

 • Intertekstualne przepowiadanie bpa Józefa Zawitkowskiego, „Studia Pastoralne” 2011, nr 7, s. 485-494.
 • Jan Paweł II a kaznodziejstwo Józefa Tischnera, w: Promieniowanie świętości. Jan Paweł II
  a literatura
  , red. K. Dybciak i S. Pażuch, Kraków 2011, s. 121-142.

2010

 • Współczesne kazanie wobec literackości, „Przegląd Homiletyczny” 2010, nr 14, s. 175-186.
 • Testowanie możliwości literatury jako artystycznej kreacji cierpienia na przykładzie utworu Piotruś Leo Lipskiego, w: Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze, red. P. Mitzner,
  A. M. Szczepan-Wojnarska, Warszawa 2010, s. 213-223.
 • Przepowiadanie kaznodziejskie ks. Jana Twardowskiego i ks. Józefa Tischnera do dzieci – studium porównawcze w aspekcie komunikacyjnym, „Studia Ełckie” 2010, nr 12, s. 329-344.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2016

 • Organizacja konferencji naukowej Kazanie wobec literatury – dawniej i dzisiaj i prowadzenie panelu dyskusyjnego Jak literatura może pomóc kaznodziejstwu? – UKSW, Warszawa, 9-10 maja 2016.

2015

 • Kłopot z literaturą po 1989 roku. Spojrzenie w świetle polskiej myśli aksjologicznej – referat wygłoszony podczas konferencji Niedoceniona i przeceniona. Literatura polska po 1989 roku (Warszawa, 24-25 lutego 2015 r.) zorganizowanej przez Katedrę Literatury XX wieku Instytutu Filologii Polskiej UKSW.
 • „Rzeka” Zygmunta Glogera i „rzeka” Czesława Miłosza – studium porównawcze – referat wygłoszony podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zygmunt Gloger 1845-1910. Pisarz, myśliciel, uczony – rewizje (Białystok, 23-24 października 2015 r.) zorganizowanej przez Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny UwB i Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

2014

 •  Ogólnopolska Konferencja Naukowa: XXI wiek w literaturze, Olsztyn, 4-5.04.2014 r. (referat: Postać księdza w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku)

2013

 • I Międzynarodowa Konferencji Naukowej: Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza. Historia – współczesność – interpretacje, Ełk, 11-12.10.2013 r. (członek Komitetu Naukowego)
 • Sesja naukowa, Plaga celebrytów, Łomża, 18.10.2013 r. (referat: Celebryci w Kościele)
 • Sympozjum naukowe, Chrześcijańskie świadectwo wczoraj i dziś, Ełk, 5.06. 2013 r. (referat: Piękno jako świadectwo na przykładzie poezji Zbigniewa Herberta)
 • Sympozjum naukowe, Przepowiadanie – od starożytności do współczesności, Ełk, 30.01.2013 r. (referat: Papież Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński i ks. Józef Tischner – trzy sposoby głoszenia słowa Bożego

2012

 • Miejsca święte, miejsca przeklęte. Polskie doświadczenie przestrzeni, Tykocin, 19.10.2012 r. (referat:  Miejsca święte, miejsca przeklęte. Polskie doświadczenie przestrzeni)
 • Sympozjum naukowego z okazji dwudziestolecia diecezji ełckiej,  Ełk, 18.04.2012 r. (referat: Kulturalne oblicze diecezji ełckiej w latach 1992-2012)

2011 

 • Sympozjum homiletyczne „Polityka na ambonie”, Katowice, 12-13.10.2011 r.

 OSIĄGNIĘCIA

2006 - Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
2001 - Nagroda Rektora UKSW w uznaniu dużych osiągnięć naukowych
2001 - Wyróżnienie i medal Zygmunta Glogera za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury
1996 - Nagroda Literacka im. Józefa Czechowicza za książkę „Jestem złodziejem światła”
1991 - Nagroda im. Brata Alberta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki sakralnej - w zakresie poezji religijnej

INNE AKTYWNOŚCI

Członek komitetu redakcyjnego pisma naukowego „Episteme”
Członek komitetu redakcyjnego pisma naukowego „Studia Ełckie”
Redaktor naczelny miesięcznika diecezji ełckiej „Martyria”
Korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej
Członek Grupy Inicjatywnej Centrum Współpracy Pogranicza Wschodniego Unii Europejskiej
Diecezjalny duszpasterz środowisk twórczych

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach