Marcin Jewdokimow, dr

 

Marcin Jewdokimow, dr

Pełniący obowiązki kierownika katedry, adiunkt. Z wykształcenia socjolog. Autor lub współautor czterech książek: Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania (2011) i Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych (2012, Magdalen Łukasiuk, Marcin Jewdokimow),Kapitał społeczny w działaniu. Światy społeczne Białowieży (2013, Xymena Bukowska, Marcin Jewdokimow, Barbara Markowska, Paweł Winiarski), Socjologia zamieszkiwania. M. Jewdokimow, M. Łukasiuk (red.) (2014) i kilkunastu artykułów na temat zamieszkiwania, religii, badań wizualnych, edukacji, problematyki instytucji kultury oraz pamięci społecznej. Badacz społeczny i ewaluator – uczestniczył w kilkudziesięciu badaniach społecznych i ewaluacyjnych, dotyczących głównie problematyki kulturowej i edukacyjnej. Zastępcaredaktoranaczelnego „Załącznikakulturoznawczego”.Obecnie jego zainteresowania badawcze związane są z problematyką pamięci społecznej, przestrzeni, kapitału kulturowego i społecznego, edukacji, instytucji kultury, badań wizualnych oraz problematyką klasztorów.

 

Przebieg kariery naukowej:

 

2012 – do dziś – P.o. kierownika Katedry Kultury XX wieku, Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa, WNH UKSW.

2010 – Obrona w IFiS PAN pracy doktorskiej pt. „Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania” z zakresu socjologii napisanej pod kierunkiem prof. Mirosławy Marody.

2005 – 2009 – Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, studia doktorskie. Praca doktorska na temat polskich kultur mieszkaniowych pod kierunkiem prof. Mirosławy Marody

 

 

KSIĄŻKI:

 1. Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania. 2011. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 2. Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych. 2012. Warszawa: Wydawnictwo Żak (Magdalena Łukasiuk, Marcin Jewdokimow).
 3. Kapitał społeczny w działaniu. Światy społeczne Białowieży. 2013. (Xymena Bukowska, Marcin Jewdokimow, Barbara Markowska, Paweł Winiarski).
 4. Socjologia zamieszkiwania. M. Jewdokimow, M. Łukasiuk (red.). 2014. Warszawa: Sub Lupa.

 

 

Ważniejsze artykuły:

 

 1. Mazurkiewicz, G., B. Walczak and M. Jewdokimow. 2014. “Implementation of a New School Supervision System in Poland”, OECD Education Working Papers, No. 111, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5jxrlxrxgc6b-en
 2. M. Jewdokimow. 2014. Kulturowe a turystyczne badania obiektów historycznych. Uwagi na marginesie książki Łukasza MUSIAKI, „Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur” (2014). HereditasMonasteriorum4/2014, s. 417-422 (artykuł recenzyjny).
 3. M. Jewdokimow, M. Łukasiuk. 2014.  Non-home. A theoretical approach to migrants’ dwellings. TeorieVedy. 36,1.
 4. M. Jewdokimow, B. Markowska. 2014. „Rozstępy” przyszłości: o trudnych powiązaniach technologii, kultury i natury. Studia Ecologiae et Bioeticae. 12, 1.
 5. M. Jewdokimow. 2014. Monasteries in the Internet. A Case Study of Polish Websites. RevistaCiências da Religião-História e Sociedade, v. 12, no. 1, pp. 288-298.
 6. M. Jewdokimow, M. Łukasiuk. 2014. Socjologiazamieszkiwania. Zarysperspektywy [w:] Socjologiazamieszkiwania, M. Jewdokimow, M. Łukasiuk (red.), Warszawa: Sub Lupa, s. 9-34.
 7. M. Jewdokimow. 2014. Realizacja polityki oświatowej w roku szkolnym 2013/2014 [w:] G. Mazurkiewicz, A. Gocłowska (red.). Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w latach 2013-2014. Kraków: WUJ, s. 241-255.
 8. M. Jewdokimow. 2014. Analiza wymagań: „Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów” oraz „Promowane jest wartość edukacji” [w:] G. Mazurkiewicz, A. Gocłowska (red.). Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w latach 2012-2013. Kraków: WUJ, s. 139-152.
 9. M. Jewdokimow. Creativityat School? Conclusions from PolishStudy. 2013. Proceedings: 1st Global Multidisciplinary e-Conference, 2013, EuropeanScientificInstitute, s. 256-262.
 10. M. Jewdokimow, B. Markowska. Miejsce klasztoru w Wąchocku w lokalnej pamięci zbiorowej. HereditasMonasteriorum3/2013, s. 155-182.
 11. M. Jewdokimow, B. Markowska. Study of the heritage of dissolvedmonasteries in localcollectivememories. HereditasMonasteriorum2/2013, s. 19-34 (hm.kasaty.pl).
 12. M. Jewdokimow. Nowe koncepcje uczestnictwa w kulturze – od władzy do negocjacji i partycypacji. ZoonPolitikon 3/2012, s. 83-94.
 13. M. Jewdokimow. 2012. Wykorzystanie metod wizualnych w ewaluacji wewnętrznej edukacji. Zarys problematyki [w:] Grzegorz Mazurkiewicz (red.). Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 295-312. http://www.npseo.pl/data/various/files/jak_byc_jeszcze_lepszym.pdf
 14. M. Jewdokimow. 2012. Monastycyzm w twórczość M. Foucault.HereditasMonasteriorum1/2012, s. 17-29 (hm.kasaty.pl).
 15. Nadzór pedagogiczny w przedszkolu. Maria Magdalena Ferenc (red.). 2012. Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o. (współautor narzędzi zamieszczonych w publikacji).
 16. M. Jewdokimow. 2011. Czy uczniowie są aktywni? Analiza wyników ewaluacji zewnętrznej wymagania w: G. Mazurkiewicz (red.) Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksja. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.  123-138. (dostępny: http://www.nadzorpedagogiczny.edu.pl/data/documents/2/125/125.pdf)
 17. Jewdokimow Marcin, Kasprak Tomasz, Walczak Bartłomiej. 2010. Aktywne domy kultury. Recenzowany raport z badań  http://www.aktywnedomykultury.pl/
 18. Jewdokimow Marcin, Barbara Markowska. 2010. Od społecznych technoutopii do posthumanizmu. Wybrane strategie narracyjne nowych technologii komunikacyjnych, SOCIETAS/COMMUNITAS 1(9) 2010-11, s. 39-57.
 19. Dwa rozdziały w raporcie. Praktyki pamięci a kapitał społeczny, s. 19-24 oraz <Po co pamiętać?>Praktykipamięci w wybranychwioskachgminy Stare Juchy, s. 128  143. Empoweringsocial/civicskills of elderlywomen in the multiculturalvillages of the North-Eastern Poland. Projekt finansowany przez Trust for CivilSociety for CEE. Projekt aktywizujący z elementami badawczymi (kapitał społeczny) realizowany przez Collegium Civitas i Fundację Tratwa (konceptualizacja badania, koordynacja podgrupy badawczej, analiza, współautorstwo publikacji końcowej).http://www.civitas.edu.pl/pub/nasza_uczelnia/projekty_badawcze/CEE_Trust_ogniwa/Raport_29_marca_2010.pdf
 20. Jewdokimow Marcin, Walczak Bartek. 2008. Fotografia w badaniach edukacyjnych. Ruch Pedagogiczny tom: 77, numer: 3-4, s. 13-24.
 21. Jewdokimow Marcin. 2008. Meblościanka i jej użytkowanie w polskich mieszkaniach [w:] Dom  spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku. Zbiór studiów. (red.) Zbigniew Opacki i Dagmara Płaza-Opacka, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 285 -  300.
 22. Jewdokimow M., Garncarek M. 2008. W pół kroku. Single o sobiesamych. SocietasCommunitas 4/5, s. 173 -  194.
 23. Jewdokimow Marcin. 2007. Wyprowadzka z punktu widzenia koncepcji wcielenia. Kultura i Społeczeństwo 1/2007, s. 117-132.
 24. Jewdokimow Marcin. 2007. Globalne mieszkanie? W jakim tempie ewoluuję nasze domy. Kultura Popularna 4/2006.
 25. Jewdokimow Marcin. 2007. Magazyn masek. Mieszkanie a więź społeczna [w:] Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne. Woroniecka G. (red.) Warszawa: Trio, 88-103.

 

UDZIAŁ W WAŻNIEJSZCYH PROJEKTACH BADAWCZYCH W OSTATNICH 4 LATACH

 

 • 2013 – do dziś. Znaczenie i funkcjonowanie kompleksów klasztornych w wybranych społecznościach lokalnych w województwie zachodniopomorskim (kierownik: Marcin Jewdokimow), źródło: NCN.
 • 2013 – do dziś. A więc siedzisz w domu? Etnograficzne studium odpłatnej pracy domowej wykonywanej na zasadach telepracy (kierownik: dr Jacek Gądecki), źródło: NCN.
 • 2012 – do dziś. Koordynator zespołu Dziedzictwo pamięci w ramach projektu: „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”. Projekt dofinansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł 1.1. Szef projektu: prof. Marek Derwich (UWr). www.kasaty.pl
 • 2011 - 2012. Członek zespołu badawczego w projekcie: Społeczne światy Białowieży: diagnoza kapitału kulturowego.  Grant MKiDN (Nr EBOI - 20610/11).
 • 2012. Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury. Umowa nr 05210/12/DMP program/priorytet: Edukacja Kulturalna i diagnoza kultury/Obserwatorium kultury. Realizacja badania terenowego.
 • 2011-2012. „6 dróg - 1 cel” Działania w zakresie standaryzacji pracy z osobami bezdomnymi. Opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”. Realizacja diagnozy Radomia i Lublina z ramienia Stowarzyszenia Monar, które jest jednym z podmiotów realizujących ten projekt. Dostępne tu: http://www.pfwb.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/Radom.pdf
 • 2010 – do dziś. Współpraca w projekcie: Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap II.W ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na lata 2007-2013, w priorytecie – wysoka jakość systemu oświaty, „Modernizowanie systemu nadzoru pedagogicznego”.
 • 2009 – 2011. Udział w projekcie badawczym: Aktywne domy kultury – diagnoza i działanie oraz jego kontynuacji Regionalne domy i ośrodki kultury – analiza funkcjonowania. Projekty finansowane w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury. Priorytet II: Obserwatorium kultury” (instytucja zarządzająca – Narodowe Centrum Kultury).
 • 2008 – 2010. Udział w projekcieaktywizująco-badawczym: Empoweringsocial/civicskills of elderlywomen in the multiculturalvillages of the North-Eastern Poland. Projekt finansowany przez Trust for CivilSociety for CEE. Projekt aktywizujący z elementami badawczymi (kapitał społeczny) realizowany przez Collegium Civitas i Fundację Tratwa.

 

 

UDZIAŁ W WAŻNIEJSZYCH KONFERENCJACH W CIĄGU OSTATNICH 4 LAT:

 

 • 2009. Pamięć społeczna i kapitał społeczny. Wystąpienie na SAS PTS – Tradycja w nowoczesnych kontekstach. Starbienino.
 • 2011. Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych. Wystąpienie na SAS PTS (Granice i pogranicza - państw, kultur, dyscyplin, dyskursów...). Cieszyn.
 • 2013. Researching Architecture and Society. Whatcan a Sociology of Architecture learn from Science and Technology Studies? Bielefeld (http://www.wernerreichmann.net/arch.sts.2013/)
 • 2013. XV Zjazd Socjologiczny w Szczecinie (11-14.09.2013). Wystąpienie pt. „Szkoła oczami ucznia”.
 • 2013. XV Zjazd Socjologiczny w Szczecinie (11-14.09.2013). Prowadzenie grupy roboczej: „Dom; mieszkanie; mieszkańcy – współczesne praktyki zamieszkiwania”.
 • 2013. ReligiousHeritage and Tourism, Kaunas, Lithuania (17.10.2013). Wystąpienie pt. “Betweenpatriotism and religiousheritagetourism – instances of “rebuilding” the CistercianAbbey in Wąchock after the dissolution (1819-2013)”.
 • 2013. Global Multidisciplinary e-Conference (10-12.11.2013). Wystąpienie on-line “Creativityatschool? Conclusions from Polishstudy” (http://econferenceunday.net/).

 

 

PROWADZONE ZAJĘCIA:

 • Podstawy socjologii (wykład)
 • Metody badań wizualnych
 • Seminarium licencjackie i magisterskie

 

 

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • Członek PTS (2008 - )
 • Członek Zarządu Sekcji Antropologii Społecznej PTS (2012-2013)
 • Sekretarz Zarządu Sekcji Socjologii Wiedzy PTS (2011-2013, 2013-do dziś)
 • Członek PTK (2012 - )
 • CzłonekInternational Society for the Sociology of Religion (2013 -)

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach