Piotr Dejneka, dr

Kariera naukowa:

 • tytuł magistra, 2000, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych  UW
 •  stopień naukowy doktora, 2005, SNS PAN
 •  Adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH UKSW, Katedra Teorii Kultury i Międzykulturowości.

 

 

Specjalność  naukowa:

 

 • Socjologia   -  ekspertyza społeczno –obyczajowa,
 • Filozofia  -  filozofia kultury

 

 

Funkcje pełnione na Wydziale:

 

 •  Koordynator praktyk studenckich kulturoznawstwo studia dzienne i zaoczne
 •  Opiekun koła fotograficznego  Fotograty (WNH UKSW)

 

 

Tematyka  badań:

 

 • Problematyka tożsamości,  
 • integracja europejska, 
 • komunikacja kulturowa i jej wyzwania,
 • wpływ nowych mediów  komunikacji społecznej na komunikację kulturową we współczesnym świecie,
 • zarządzanie wiedzą,
 • historia idei.

 

 

Prowadzone zajęcia:

                        a) wykłady:

 – kursowe

 • Komunikacja kulturowa XX wieku i czasów najnowszych (sytuacja polska i europejska): ikonosfera, audiosfera, logosfera, 3rok, studia dzienne i zaoczne

– monograficzne

 • Propedeutyka wiedzy o multimediach, 2 rok, studia dzienne

                        b) konwersatoria:

 • Współczesne koncepcje kultury i badań kulturowych, 3 rok, studia zaoczne
 • Lider i manager kultury ( zajęcia prowadzone w języku angielskim) 3 rok, studia dzienne
 •  Zarządzanie czasem i wiedzą ( zajęcia prowadzone w języku angielskim), 4 rok, studia dzienne

                        c) seminaria:

 • Seminarium licencjackie, 2 rok, studia dzienne i zaoczne
 • Seminarium licencjackie, 3 rok

 

 

Najważniejsze publikacje:

 

Wykaz publikacji naukowych autorskich:

Piotr Dejneka, Sam Wśród filozofów. Alienacje i próby ich Przezwyciężenia w twórczości Stanisława Brzozowskiego, Wydawnictwo UKSW Warszawa 2011

Wykaz publikacji naukowych pod redakcją:

 • Piotr Dejneka, Postawy wobec Unii Europejskiej i Europy mieszkańców Podlasia, Podhala i Śląska Cieszyńskiego. Próba porównania [w:] Wyciskanie Brukselki. O Europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach,  pod red. Joanny Kurczewskiej i Hanny Bojar, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010
 • Piotr Dejneka, Cztery polskie transformacje systemowe [w:] Wspólnoty opisane : zjawisko wspólnotowości w perspektywie interdyscyplinarnej, pod red. Michała Kopczyka, Bielsko-Biała 2011
 • Piotr Dejneka, Kilka słów o trudnościach, na jakie narażona jest perspektywa budowania społeczeństwa wielokulturowego we współczesnej Europie [w:] Kultury świata w dialogu,  red. Anna Czajka-Cunico, Warszawa 2012.

           

Udział w sympozjach i konferencjach naukowych (z wyszczególnieniem referatów wygłoszonych):

 

 • Konferencja Pytanie o wspólnotę,  Akademia Teologiczno  -Humanistyczna Bielsku Białej, 15-16 listopada.  Referat pt. Cztery polskie transformacje systemowe.
 • Referat na konferencji O metodzie w kulturoznawstwie, 10 Grudnia 2010, WNH UKSW, pt. Problemy z komunikacją kulturową we współczesnej Europie na przykładzie wspólnego dyskursu kulturowo-historycznego.
 • Współorganizator i  koordynator (wraz z Dr Marcinem Jewdokimowem) konferencji O metodzie w kulturoznawstwie, 10 Grudnia 2010, WNH UKSW.

 

 

Wykłady na uczelniach partnerskich:

 

 • sierpnień 2011, Instytut  Wirginii Woolf na Uniwersytecie w Cambridge - cykl wykładów dotyczących problemów z komunikacją kulturową we współczesnej Europie na przykładzie wspólnego dyskursu kulturowo-historycznego oraz  o  trudnościach, na jakie narażona jest perspektywa budowania  społeczeństwa wielokulturowego we współczesnej Europie  (5h dydaktycznych).
 •  sierpień 2012, Instytut  Wirginii Woolf na Uniwersytecie w Cambridge - cykl wykładów dotyczących wpływu nowych mediów komunikacji społecznej,  zwłaszcza  Internetu, na   komunikację kulturową we współczesnym świecie z uwzględnieniem wpływu Internetu na naszą tożsamość, sprawowanie władzy, zarządzanie danymi osobowymi (5h dydaktycznych).
 •  październik 2012, Wydziale Dziennikarstwa i Public Relations  Instituto Politecnico w Lizbonie -  cykl wykładów dotyczących współczesnego funkcjonowania sfery publicznej. Trzy podstawowe aspekty wykładów to:

- analiza Wikileaks jako nowej formy dziennikarstwa śledczego w kontekście odrodzenia sfery publicznej w Internecie;

 - Wikipedia oraz jej transformacja w ciągu 11 lat funkcjonowania od open source do narzędzia  kreacji wizerunku w PR;

 - powrót „wielkiego brata”, czyli jak państwo narodowe przywraca swoją kontrolę nad Internetem (8 h dydaktycznych).

 

 

Nagrody naukowe (rodzaj i rok otrzymania):

 

 • Nagroda Prorektora ds. współpracy międzynarodowej za koordynację programu  Erazmus Mundus  w roku akademickim 2011/12  (czerwiec 2012).

 

 

Inne:

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach