Małgorzata Burta, dr

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Małgorzata Burta

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt w Katedrze Romantyzmu i Badań nad Twórczością Cypriana Norwida
członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
redaktor-koordynator  czasopisma „Biuletyn Polonistyczny" z ramienia WNH UKSW

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Towarzystwa Literackie im. Adama Mickiewicza - członek Zarządu Głównego (od 2008)
prezes Oddziału Siedleckiego TLiAM (od 2008)

ADRES E-MAIL

m.burta@uksw.edu.pl   m.burta@interia.pl

WYKSZTAŁCENIE

2002 - doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, IBL PAN
1998 - Studium Doktoranckie Instytutu Badań Literackich PAN
1993 - Studium Teologii, Papieski Wydział Teologiczny, Sekcja św. Jana w Warszawie
1992 - magisterium, filologia polska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Historia literatury polskiej pierwszej połowy XIX wieku, w szczególności religijny (hagiograficzny)  wymiar literatury romantyzmu, późna poezja Adama Mickiewicza.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2015

 • O „Przypowieściach i epigramatach” Juliusza Słowackiego, w: Piękno Juliusza Słowackiego, t.3: Metamorphosis, red. J. Ławski, A. Janicka, Ł. Zabielski, Białystok 2015, s.501-508.

2014

 • Egzaltacja, czyli o uchylaniu granic, "Colloquia Litteraria" 2014, z. 2 (17), s. 7-32.

2013

 • (współred.) Między człowiekiem i człowiekiem. Prace dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Lisowskiemu, red. M. Burta, M. Kryszczuk, S. Sobieraj, Siedlce 2013, ss. 490.
 • Szczorse Mickiewicza i Miłosza. Topografia nadrealna, w: Między człowiekiem i człowiekiem. Prace dedykowane profesorowi Zbigniewowi Lisowskiemu, red. M. Burta, M. Kryszczuk, S. Sobieraj, Siedlce 2013, s. 75-87.
 • Przepolszczyć, przewartościować... Nad rozprawą Kazimierza Brodzińskiego "O egzaltacji i entuzjazmie", w: Verba docent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Janinie Gardzińskiej, t. 2, red. E. Koriakowcewa, V. Machnicka, R. Mnich, K. Wojtczuk, Siedlce 2013, s. 25-39.

2012

 • Boehmizm Słowackiego?, w: Słowacki mistyczny. Rewizje po latach, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2012, s. 41-52.
 • (Nad)literackość Biblii. Wątki estetyzmu biblijnego w krytyce literackiej przełomu XVIII i XIX wieku w Polsce, w: Wyraz w języku i tekście, red. J. Gardzińska, A. Maciejewska, Siedlce 2012, s. 65-76.

2011

 • Vulgata, Wujek... O Bibliach romantyków, w: „Obraz mira, v slove âvlennyj…”. Sbornik v čest 70-letiâ Professora Eži Faryno, red. R. Bobryk, J. Urban, R. Mnich, Siedlce 2011, s. 289-298.
 •  „Traktat teologiczny”: Miłosz wobec rozprawy Mickiewicza o Jakubie Boehme, w: Wpływ myśli hermetycznej Jacoba Boehmego na życie i twórczość Adama Mickiewicza oraz jej współczesna recepcja, red. L. Górnicki. Wieluń 2011, s. 233-263.

2010

 • Mickiewicz "od końca", w: Liryka romantyczna i inne szkice, red. B. Kuczera-Chachulska, Warszawa, 2010, s.35-46.

2007

 • „Zdania i uwagi” – sztambuchowe osobliwości, w: Adam Mickiewicz – dwa wieki kultury polskiej, red. K. Maciąg, M. Stanisz, Rzeszów 2007, s.666-678.

2006

 • współred. Lustro (zwierciadło) w literaturze i kulturze. Rozprawy – szkice – eseje. Red.: Andrzej Borkowski, Ewa Borkowska, Małgorzata Burta. Siedlce 2006, ss. 343. 
 •  Związki Adama Mickiewicza z Tomaszem à Kempis. W zbiorze: "З краю навагрудскага..." (малая айчына ў жыцці і творчасці Адама Міцкевича). Зборнік навуковых прац / пад рэдакцыяй праф. С.П.Мусіенкі.- Гродна: ГрДУ, 2006, s.293-304.

2005

 • Reszta prawd. „Zdania i uwagi” Adama Mickiewicza, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Fundacja Akademia Humanistyczna, 2005, 256 s. (bibliografia s. 239-248).
 • Idea boskości człowieka w „Zdaniach i uwagach” (Eckhart – Boehme – Silesius – Mickiewicz), w: Mickiewicz mistyczny, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann‑Piotrowska, Warszawa 2005, s. 275-289.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2016

 • Dawni Mistrzowie. Wokół rodzajów i gatunków. Kontynuacje (o tradycjach „lubelskiej szkoły” literaturoznawczej, Warszawa, UKSW, 25.01.2016 (głos w dyskusji: Żywioły gatunkowe – istota i dynamika)
 • Zebranie naukowe Oddziału Siedleckiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Siedlce, 26.04.2016 (odczyt: „Wieszcz słowiański”. Mickiewicz od św. Wojciecha)
 • Liryka Adama Mickiewicza ekspresja twórczego wyznania… Ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, UW, 12-13.05.2016 (referat: O jedwabnej stronie wiersza „Snuć miłość…”)
 • XVII Dni Interdyscyplinarne „Między sacrum a profanum – święci w kulturze”, Olsztyn, UWM, 7-9.11.2016 (referat: Święci z dziewiętnastowiecznych ołtarzyków)

2015

 • Oblicza mistyki. Międzynarodowa konferencja naukowa w 500-lecie narodzin św. Teresy od Jezusa, Katowice, UŚ, 23-24.04.2015 (referat: Zygmunt Krasiński i furia iberica)
 • „Problemy Romantyzmu” i problemy z romantyzmem. Spotkanie z autorami i redaktorami serii UKSW „Problemy Romantyzmu”, Warszawa, Muzeum Literatury, 7.10.2015 (wystąpienie: Wokół kategorii liryczności)
 • Sympozjum Mickiewiczowskie w 160. rocznicę śmierci poety, Zielona Góra, UZ, 26.11.2015 (referat: Mickiewicz od świętych (zarysy hagiograficzne)

2014

 • Adam Mickiewicz: Proza artystyczna. Opowiadania, szkice fragmenty – spotkanie promocyjne, Warszawa, UKSW, 07.04.2014 (wystąpienie: Wokół rozprawy „Jakub Boehme” Adama Mickiewicza)
 • "W soczewce". Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku, Siedlce, 29-30.05.2014 r. (referat: Widzenie - jasnowidzenie. O Fryderyce Hauffe i romantykach)
 • VIII Colloquia RomantyczneRomantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasu I Rzeczpospolitej), Warszawa, 31.03-1.04.2014 r. (referat: Hymn-palimpsest. Uwagi o romantycznym gatunku wywiedzionym)
 • - Święte i święci. Kult i wizerunek świętych w tekstach kultury. I Ogólnopolskie Seminarium z cyklu „Sacrum i Sztuka”, Siedlce, UPH, 5-6.11.2014 (referat: „Saint Adalbert” Adama Mickiewicza)
 • Nad książką Ewy Hoffmann-Piotrowskiej „Święte awantury. Orto- i heterodoksje Adama Mickiewicza. Zebranie otwarte Zakładu Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej UW, 12.11.2014 (wystąpienie: Droga do „Świętych awantur”)
 • Przestrzenie prozy (II). Seminarium naukowe, Siedlce, UPH, 15.12.2014 (referat: Francuska proza Mickiewicza. Na marginesie nowej edycji)

2013

 • Odessa w literaturach słowiańskich. Obrazy - metamorfozy miasta - ludzie, Odessa, 11-13.09.2013 r. (referat: Mickiewicz - odeski improwizator?)
 • Od Korczaka do Tuwima, Siedlce, 28.02.2013 (referat: Kilka słów o Tuwimie-słowiarzu)

2012

 • Bolesław Prus w świetle humanistyki XXI wieku, Siedlce, 16-17.10.2012 r. (współorganizacja)
 • Krasińskiego światy zapomniane, Opinogóra, 19-21.04.2012 r. (referat: Furia iberica)

2011

 • Liryczność jako przedmiot badań estetyki, historii i teorii literatury, Warszawa, 28-29.11. 2011 r. (referat: Liryczność hymnu)

OSIĄGNIĘCIA

 • 2012 – Stypendium Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej (1-31.07.2012)
 • 2012 – Udział w programie LLP Erasmus - Jan Evangelista Purkyne University in Usti n. Labem  (29.04-05.05.2012)
 • Grant nr 319/B/H03/2009/37: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918 (wykonawca)
 • 2011 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • 2008 – Medal Aleksandry Ogińskiej za zasługi dla siedleckiej humanistyki

INNE AKTYWNOŚCI

Rzeczoznawca MEN do spraw podręczników języka polskiego (od 2008).
Członek jury zawodów ogólnopolskich Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN (od 2008).

Członek jury konkursów literackich organizowanych przez Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna na Białorusi (Grodno 2004, 2007, 2008, 2011, 2013).

Udział w programie Erasmus +:

 • Węgry, Pazmany Peter Catholic University in Budapest, Faculty of Humanities and Social Science, Department of West Slavic Studies (01-06.05.2015)
 • Bułgaria, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Department of Slavonic Studies (05-12.10.2016)

Prowadzenie lekcji pokazowej – w ramach działań promocyjnych Biura Informacji i Promocji UKSW - nt. Marii Antoniego Malczewskiego w  LIX Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie, 8.04.2014 (nauczyciel języka polskiego: mgr Monika Lesisz).

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach